INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre nás nie je dôležitá len starostlivosť o Váš marketing. Veľkú váhu prikladáme aj ochrane Vašich osobných údajov. Rešpektujeme Vaše súkromie a boli by sme radi, aby ste nám v tomto smere mohli dôverovať, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov, rovnako ako keď ide o starostlivosť o marketing. Vždy Vás transparentným spôsobom informujeme o tom, na čo Vaše osobné údaje potrebujeme a či a ako dlho ich budeme uchovávať.

Účelom tejto politiky ochrany súkromia (ďalej len ako „politika“) je poskytnúť Vám informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pri využívaní našej webovej stránky a využívaní súvisiacich služieb. Webovou stránkou sa rozumie stránka www.digitalstory.sk,  ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť eddypark s.r.o., IČO: 51 749 637,  so sídlom Bučina 1012, Oravská Lesná 029 57 (ďalej len ako „my“ alebo „eddypark“).

 1. Spracúvanie osobných údajov

Osobnými údajmi (skrátene tiež len údaje) v zmysle článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

Spracúvanie prebieha automaticky a čiastočne manuálne. Uchovávanie osobných údajov je elektronické.

 1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť eddypark s.r.o., IČO: 51 749 637,  so sídlom Bučina 1012, Oravská Lesná 029 57.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

– Telefónne číslo: + 421 908 258 071

– Elektronická adresa: ahoj@digitalstory.sk

– Adresa: Bučina 1012, Oravská Lesná 029 57

 1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

 1. Metadáta

Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť eddypark zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním:

webová stránka, z ktorej ste prišli na našu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ  webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

Vaša IP adresa sa bude používať tak, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nebude na tento účel viac potrebná, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta vrátane skrátenej IP adresy sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.

 1. Objednávka pexesa

Ak si objednáte pexeso prostredníctvom našej webovej stránky, spoločnosť eddypark bude zhromažďovať a spracúvať vaše nasledujúce osobné údaje: údaje získané vyplnením príslušného objednávkového formulára, najmä vaše identifikačné údaje vrátane vášho mena, priezviska, adresy (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto), e-mailovej adresy, ako aj údaje o dátume objednávky, stave objednávky. Spoločnosť eddypark bude spracúvať tieto osobné údaje na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, resp. spracovania objednávky pexesa a poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, plnenia zákonných povinností, obhajoby, dokazovania a uplatňovania právnych nárokov a marketingu prispôsobeného potrebám spotrebiteľa.

 1. Zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame Vaše údaje za účelom zorganizovania súťaže, zabezpečenia a spravovania Vašej účasti v danej súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien výhercom. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý budeme od Vás žiadať pri zapojení sa do súťaže.

 1. Cookies

Na webovej stránke používame súbory cookies. Používaním našej webovej stránky nám udeľujete súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.

Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.

 1. Tretie strany

Prenos údajov poskytovateľom služieb

Spoločnosť eddypark môže na poskytovanie vybraných služieb zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí budú pre spoločnosť eddypark pôsobiť ako sprostredkovatelia údajov, ako sú napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať.

Od týchto externých poskytovateľov služieb vyžadujeme, aby zaviedli a uplatňovali  bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ostatní príjemcovia

Spoločnosť eddypark môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov preniesť osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prenesené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo získavame, môžu byť prenášané a spracúvané príjemcami vrátane zástupcov v tej istej skupine spoločností, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, a to aj v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo neho. Ide o krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov z hľadiska európskeho práva o ochrane údajov alebo z hľadiska platného miestneho práva. Spoločnosť eddypark prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy mimo EHP alebo mimo iných krajín pôvodu sú primerane chránené podľa požiadaviek platných právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov, vychádzame pri prenose z vhodných záruk, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo dozorným orgánom, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu, iné mechanizmy prenosu podľa miestnych právnych predpisov, ako sú osobitné zmluvné doložky a záväzné podnikové pravidlá, alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. O kópiu takýchto vhodných ochranných opatrení môžete požiadať tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v bode 8 (Kontaktujte nás) nižšie.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracovanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na základe nasledujúcich právnych základov, ak sú uplatniteľné podľa miestnych právnych predpisov: Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;

 • Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme boli prípadne poverení;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;

Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov.

Spracovanie vašich citlivých osobných údajov (resp. tzv. osobitných kategórií osobných údajov) môžeme vykonávať na nasledujúcom právnom základe, ak je uplatniteľný podľa miestnych právnych predpisov:

 • Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti eddypark alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;
 • Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci;
 • Spracovanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

Poskytovanie vašich osobných údajov je vyžadované zákonným alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné.

Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás právne následky.

O tom, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné (v súvislosti so zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou) alebo dobrovoľné, vás spravidla informujeme v čase, keď od vás budeme získavať osobné údaje.

Nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 1. Odkazy na iné stránky

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

 1. Ako dlho údaje uchovávame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

 1. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť.

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

 1. Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 1. Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 1. Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o Vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

 1. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

8.  Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom pošty na adrese Bučina 1012, Oravská Lesná 029 57. Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona  o  ochrane OU Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v  odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Aktualizácie našich zásad ochrany osobných údajov

Je možné, že budeme musieť aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Najnovšia verzia našich Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našej webovej stránke